• Phone +66-81-9881873
  • sales@nanovech.com
  •  Bangkok,Thailand

บริษัท ชนาวา จำกัด ในฐานะบริษัทผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นาโนเวช ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามพระราชปัญญัติคุ้มครองป้อมูลล่วนบุคคล พ.ค. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านได้รับทราบนโยบายในการคุ้มคองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงาน ด้วยการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทุกกลุ่ม ตามบทปัญญัติแห่งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกเพื่อการ ปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รักษา ความลับของข้อมูลล่วนบุคคลที่ได้ล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคล รายงานและเปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มียาม "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และ "ข้อมูลอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทีแจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บข้อมูลไปแล้ว
1. เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริการต่าง ๆ เช่น บริการส่งจดหมาย บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ หรือบริการการชำระค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น
2. สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรม เละการชำระเงินใด ๆ ของท่าน แลยืนยันตัวตนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
3. ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ
4.ใช้ในการทำวิจัยสำรวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณา และการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
5. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่นการตรวจสอบปัญชี การแจ้งและ เรียกเก็บหนี้การออกใบกำกับกาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
6. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทีกเสียงการร้องเรียนผ่าน ระบบ Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
7. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ บริษัทฯ
8.ตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่องร้องเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและเกับรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพียงเท่าที่จำป็นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อันประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ สำเนาปัตรประชาชน เป็นตัน
2. ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลปัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี เป็นต้น
4. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Cookie หมายเลข IP Address
พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media
Chat และ Geolocation เป็นต้น
ทั้งนี้ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
1. เพื่อปฏิปัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อ
การให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ
2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
3. เพื่อปฏิปัติตามกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำศัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมาย

Anti-Gray Hair : Cover Grayhair Melanin Booster

Anti-GrayHair
$49.00

Working from home meant we couldsnack and coffee our breaks change our desks or view, good, drink on the job, even spend the day in pajamas consequences that are extremely.

Anti-HairLoss
$99.00